Chọn tuổi xông nhà năm 2017 cho tuổi gia chủ sinh năm Giáp Dần 1974

Danh sách các tuổi xông nhà hợp với gia chủ Giáp Dần năm Đinh Dậu 2017:

Tuổi xông nhà Nhâm Ngọ 2002 mệnh Dương Liễu Mộc:

- Ngũ hành người xông nhà Đại Khê Thủy Tương sinh với Dương Liễu Mộc của gia chủ, rất tốt

- Ngũ hành người xông nhà Dương Liễu Mộc Tương sinh với Sơn Hạ Hỏa của năm xông nhà Đinh Dậu, rất tốt

- Thiên can của người xông nhà Giáp không sinh, không khắc với Nhâm của gia chủ, chấp nhận được

- Thiên can của người xông nhà Nhâm Tương sinh với Đinh của năm xông nhà, rất tốt

- Địa chi của người xông nhà Dần Tam hợp với Ngọ của gia chủ, rất tốt

- Địa chi người xông nhà Ngọ không sinh, không khắc với Dậu của năm xông nhà, chấp nhận được

=> Tổng điểm : 10/12 Rất tốt

Tuổi xông nhà Kỷ Tỵ 1989 mệnh Đại Lâm Mộc:

- Ngũ hành người xông nhà Đại Khê Thủy Tương sinh với Đại Lâm Mộc của gia chủ, rất tốt

- Ngũ hành người xông nhà Đại Lâm Mộc Tương sinh với Sơn Hạ Hỏa của năm xông nhà Đinh Dậu, rất tốt

- Thiên can của người xông nhà Giáp Tương sinh với Kỷ của gia chủ, rất tốt

- Thiên can của người xông nhà Kỷ không sinh, không khắc với Đinh của năm xông nhà, chấp nhận được

- Địa chi của người xông nhà Dần Tam hình với Tỵ của gia chủ, không tốt

- Địa chi người xông nhà Tỵ Tam hợp với Dậu của năm xông nhà, rất tốt

=> Tổng điểm : 9/12 Tốt

Tuổi xông nhà Canh Dần 1950 mệnh Tùng Bách Mộc:

- Ngũ hành người xông nhà Đại Khê Thủy Tương sinh với Tùng Bách Mộc của gia chủ, rất tốt

- Ngũ hành người xông nhà Tùng Bách Mộc Tương sinh với Sơn Hạ Hỏa của năm xông nhà Đinh Dậu, rất tốt

- Thiên can của người xông nhà Giáp Tương khắc với Canh của gia chủ, không tốt

- Thiên can của người xông nhà Canh không sinh, không khắc với Đinh của năm xông nhà, chấp nhận được

- Địa chi của người xông nhà Dần Tam hợp với Dần của gia chủ, rất tốt

- Địa chi người xông nhà Dần không sinh, không khắc với Dậu của năm xông nhà, chấp nhận được

=> Tổng điểm : 8/12 Tốt

Tuổi xông nhà Kỷ Hợi 1959 mệnh Bình Địa Mộc:

- Ngũ hành người xông nhà Đại Khê Thủy Tương sinh với Bình Địa Mộc của gia chủ, rất tốt

- Ngũ hành người xông nhà Bình Địa Mộc Tương sinh với Sơn Hạ Hỏa của năm xông nhà Đinh Dậu, rất tốt

- Thiên can của người xông nhà Giáp Tương sinh với Kỷ của gia chủ, rất tốt

- Thiên can của người xông nhà Kỷ không sinh, không khắc với Đinh của năm xông nhà, chấp nhận được

- Địa chi của người xông nhà Dần Lục phá với Hợi của gia chủ, không tốt

- Địa chi người xông nhà Hợi không sinh, không khắc với Dậu của năm xông nhà, chấp nhận được

=> Tổng điểm : 8/12 Tốt

Tuổi xông nhà Nhâm Dần 1962 mệnh Kim Bạch Kim:

- Ngũ hành người xông nhà Đại Khê Thủy Tương sinh với Kim Bạch Kim của gia chủ, rất tốt

- Ngũ hành người xông nhà Kim Bạch Kim Tương khắc với Sơn Hạ Hỏa của năm xông nhà Đinh Dậu, không tốt

- Thiên can của người xông nhà Giáp không sinh, không khắc với Nhâm của gia chủ, chấp nhận được

- Thiên can của người xông nhà Nhâm Tương sinh với Đinh của năm xông nhà, rất tốt

- Địa chi của người xông nhà Dần Tam hợp với Dần của gia chủ, rất tốt

- Địa chi người xông nhà Dần không sinh, không khắc với Dậu của năm xông nhà, chấp nhận được

=> Tổng điểm : 8/12 Tốt

Tuổi xông nhà Nhâm Tý 1972 mệnh Tang Đố Mộc:

- Ngũ hành người xông nhà Đại Khê Thủy Tương sinh với Tang Đố Mộc của gia chủ, rất tốt

- Ngũ hành người xông nhà Tang Đố Mộc Tương sinh với Sơn Hạ Hỏa của năm xông nhà Đinh Dậu, rất tốt

- Thiên can của người xông nhà Giáp không sinh, không khắc với Nhâm của gia chủ, chấp nhận được

- Thiên can của người xông nhà Nhâm Tương sinh với Đinh của năm xông nhà, rất tốt

- Địa chi của người xông nhà Dần không sinh, không khắc với Tý của gia chủ, chấp nhận được

- Địa chi người xông nhà Tý Lục phá với Dậu của năm xông nhà, không tốt

=> Tổng điểm : 8/12 Tốt

Tuổi xông nhà Quý Sửu 1973 mệnh Tang Đố Mộc:

- Ngũ hành người xông nhà Đại Khê Thủy Tương sinh với Tang Đố Mộc của gia chủ, rất tốt

- Ngũ hành người xông nhà Tang Đố Mộc Tương sinh với Sơn Hạ Hỏa của năm xông nhà Đinh Dậu, rất tốt

- Thiên can của người xông nhà Giáp không sinh, không khắc với Quý của gia chủ, chấp nhận được

- Thiên can của người xông nhà Quý Tương khắc với Đinh của năm xông nhà, không tốt

- Địa chi của người xông nhà Dần không sinh, không khắc với Sửu của gia chủ, chấp nhận được

- Địa chi người xông nhà Sửu Tam hợp với Dậu của năm xông nhà, rất tốt

=> Tổng điểm : 8/12 Tốt